DUALAR
Âyet'el KürsiÂmener RasuluAmmeBüyüde KurtulmaCinden KurtulmakDert Ve Beladan kurtulmak için
Ezan DuasiEsma-i Ashabi BedirFetihGünahlarin AffiHamd ve Sükür DuasiHastanin iyilesmesi için
iza Vakiaihlas Süresiiman DuasiKabir ziyareti içinKorku için Okunacak DuaMurada Kavusmak için
Nazar DuasiRuhi Sikinti içinSaglik içinSIKINTI içinTebarekeYasin
Yatarken okunacakYemek DuasiYARARLI DUALAR-1YARARLI DUALAR-2YARARLI DUALAR-3
 
  

 

 

 

 

FETiH 

Okunusu:

Bismi'llâhi'r-Rahmân'ir-Rahîm

(1) Inna fetahna leke fethan mübiynen (2) liyagfire lekellahü ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhare ve yütimme nigmetehu aleyke ve yehdiyeke siraten müstekiymen (3) ve yensurekellahü nasren aziyza (4) hüvelleziy enzeles sekiynete fiy kulubil mü'miniyne liyezdadû iymanen mega iymanihim ve lillâhi cünudüs semavati vel'ard ve kânallahü aliymen hakiyma (5) liyüdhilel mü'miniyne velmü'minati cennatin tecriy min tahtihel'enharü halidiyne fiyha ve yükeffire anhüm seyyiatihim ve kane zalike indallahi fevzen aziyma (6) ve yügazzibel münafikiyne velmünafikati velmüsrikiyne velmüsrikatiz zanniyne billâhi zannessev aleyhim dairetüssev ve gadiballahü aleyhim ve leganehüm ve egadde lehüm cehennem ve saet masiyra (7) ve lillâhi cünudüs semavati vel’ard ve kanallahü aziyzen hakiyma (8) inna erselnake sahiden ve mübessiren ve neziyra (9) litü’minu billâhi ve resulihi ve tügazziruhü ve tüvekkiruh ve tüsebbihuhü bükreten ve asiyla (10) innelleziyne yübayiguneke innema yübayigunallah, yedullahi fevka eydiyhim, femen nekese feinnema yenküsü alâ nefsih ve men evfa bima ahede galeyhullahe feseyü’tiyhi ecren aziyma (11) seyekulü lekel muhallefune minel’agrabi segeletna emvalüna ve ehluna festagfir lena, yekulune bielsinetihim ma leyse fiy kulubihim kul femen yemlikü leküm minallahi sey’en in erade biküm darren ev erade biküm nef’a bel kanallahü bima tagmelune habiyra (12) bel zanentüm en len yenkaliber rasulü velmü’minune ila ehliyhim ebeden ve züyyine zalike fiy kulubiküm ve zanen tüm zannessev ve küntüm kavmen bûra (13) ve men lem yü’min billâhi ve rasûlihi feinna a’tedna zilkâfiriyne saiyra (14) ve lillâhi mülküs semavati vel’ard yagfirü limen yesaü ve yügazzibü men yesa ve kanallahü gafurur rahiyma (15) seyekülül muhallefune izentalaktüm ilâ meganime lite’huzuha zeruna nettibigküm yüriydune en yübeddilu kelamallah kul len tettebiguna kezaliküm kalellahu min kabl feseyekulune bel tahsüdunena bel kanu lâ yefkahune illâ kaliyla (16) kul lilmuhallefiyne minel’agrabi setüdavne ilâ kavmin uliy be’sin sediydin tükatilunehüm ev yüslimun fein tütiygu yü’tikümullahü ecren hasena ve in teteellev kema tevelleytüm min kablü yügazzibküm azaben eliyma (17) leyse alel’agma harecün ve lâ alel’areci harecün ve lâ alelmeriydi harec ve men yütigillâhe ve rasulehu yüdhilhü cennatin tecriy min tahtihel’enhar ve men yetevelle yüazzibhü azaben eliyma (18) lekad radiyallahü anilmü’miniyne iz yübayiguneke tahtessecereti fegalime ma fiy kulubihim feenzelessekiynete aleyhim ve esabehüm fethan kariyben (19) ve meganime kesiyreten ye’huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma (20) veadekümullahü meganime kesiyreten te’huzuneha feaccele leküm hazihî ve keffe eydiyennasi anküm ve litekune ayeten lilmü’miniyne ve yehdiyeküm siratan müstekiymen (21) ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanallahü alâ külli sey’in kadiyr (22) ve lev katelekümülleziyne keferu levellevül edbare sümme lâ yecidune veliyyen ve lâ nasiyra (23) sünnetallahilletiy kad halet min kabl ve len tecide lisünnetillâhi tebdiyla (24) ve hüvelleziy keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bibatni mekkete min bagdi en azfereküm aleyhim ve kanallahü bima tagmelune basiyra (25) hümülleziyne keferu ve sadduküm anilmescidil harami velhedye magkufen en yeblüga mahillehu velevlâ ricalün mü’minune ve nisaün mü’minatün lem taglemuhüm en tetauhüm fetüsiybeküm minhüm megarretün bigayri ilm, liyüdhilellahü fiy rahmetihî men yesa lev tezeyyelu leazzebnelleziyne keferu minhüm azaben eliyma (26) iz cegalelleziyne keferu fiy kulubihimül hamiyyete hamiyyetel cahiliyyeti feenzelellahü sakiynetehu alâ rasulihî ve alelmü’miniyne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanû ehakka biha ve ehleha ve kanallahü bikülli sey’in aliyma (27) lekad sadekallahü rasulehür rü’ya bilhakk letedhulün nelmescidel harame insaallahü aminiyne muhallikiyne rüuseküm ve mukassiriyne lâ tehâfun, fealime ma lem taglemu feceale min duni zalike fethan kariyba (28) hüvelleziy ersele rasulehu bilhüda ve diynil hakki liyuzhirehu aleddiyni küllihi ve kefa billahi sehiyda (29) muhammedün rasulullahi velleziyne meahu esiddaü alelküffari rühamaü beynehüm terahüm rükkean süccedaen yebtegune fadlen minellahi ve ridvan siymahüm fiy vücuhihim min eserissücud zalike meselühüm fiyttevrat ve meselühüm fiyl’inciyl kezerin ahrece sat’ehu feazerehu festagleza festeva alâ sukihî yucibüzzürraga liyegiyza bihimülküffar veadallahülleziyne amenu ve amilussalihati minhüm magfireten ve ecren aziyma

Anlami:

1. Sana öyle bir fetih verdik ki, bu kesin ve apaçik fethe eristir!..

2. Ki böylece Allâh senin geçmis ve gelecek tüm zenbini bagislar; ve sana olan nimetini tamamlar; ve seni gerçek yola erdirir;

3. ve sana öyle bir zafer verir ki hiç kimse karsi koyamaz!..

4. Imanlarinin kat kat artmasi için mü’minlerin suûrunda güven duygusunu olusturan O’dur. Göklerdeki ve yerdeki ordular Allâh hükmünü yerine getirmek için görevlendirilmistir. Allâh Alîmdir, hakîmdir.

5. Iman eden erkek ve kadinlari altinda irmaklar akan cennetlere ebediyyen kalmak üzere sokar ve onlarin kusurlarini örter. Iste bu Allâh’tan en büyük bagistir.

6. Bir de Allâh’a karsi kötü ZANda bulunan ikiyüzlüler ile SIRK kosanlari hakkettikleri azaba erdirir. Zanlari kendi baslarinda patlasin!.. Allâh’in gazabi ve lâneti onlarda açiga çikar ve cehennem onlar için hazirlanmistir. Ne berbat dönüs yeridir!..

7. Göklerdeki ve yerdeki ordular Allâh hükmünü yerine getirmek için görevlendirilmistir. Allâh Azîz ve Hakîm’dir.

8. Biz seni, sehadet edici, müjdeleyici ve uyarici olarak gönderdik!

9. Hakkiyla Allâh’a ve Resûlüne iman edin, yardimci olun, saygi gösterin ve O’nu sabah aksam tesbih edin.

10. Gerçektir ki sana biat edenler Allâh’a biat etmislerdir ve Allâh’in eli onlarin eli üzerindedir. Verdigi sözden dönen bununla kendine zarar vermis olur. Sözüne sadik kalana ise Allâh’tan büyük ecir vardir.

11.Bedevilerden (savastan) geri kalanlar, "bizi mallarimiz ve çoluk çocugumuz geri biraktirdi; Allâh’tan bagislanmamizi dile" diyecekler. Içlerinde olmayani dilleriyle söylüyorlar. De ki, -Allâh size bir zarar ya da bir fayda dilerse kimin onu geri çevirmege gücü yeter?.. Kaldi ki Allâh yaptiklarinizdan haberdardir’.

12. Belki siz, Rasûlün ve iman edenlerin ailelerine geri dönmiyeceklerini zannettiniz. Bu zan size hos geldi de kabullendiniz; ve halâke liyâkat kazandiniz.

13. Kim hakkiyla Allâh’a ve Resûlüne iman etmezse bilsin ki biz gerçegi örtenlere alevli atesi hazirlamisizdir.

14. Göklerin ve yerin varligi Allâh’indir. Diledigini bagislar ve diledigine azab verir. Allâh, Gafûr’dur, Rahîm’dir.

15. Bu geride kalanlar, ganimetleri almak için gittiginizde, -birakin biz de sizinle gelelim’, derler. Onlar, Allâh hükmünü deistirmek isterler. De ki, -Siz bizimle gelemezsiniz, Allâh böyle hükmetti’. Size, "bizi çekemiyorsunuz" derler. Hayir, onlar anlayislari kit insanlar!..

16. Geri kalan o bedevîlere de ki, -siz son derece güçlü, cengaver bir kavimle savasa davet olunacaksiniz. Onlarla Islâmi kabul edesiye vurusacaksiniz. Itaat ederseniz, Allâh size büyük ecir verir. Ama daha önce yüzçevirdiginiz gibi gene döneklik yaparsaniz, sizi acikli bir azaba ugratacak.’

17. Gözleri görmeyene, topala ve hasta olana mes’uliyet yoktur. Kim Allâh’a ve Resûlüne itaat ederse, O’nu altinda irmaklar akan cennete sokar. Kim de yüzçevirirse, can yakici azaba sokar.

18. Mü’minler agaç altinda sana biat ettiklerinde Allâh hosnud oldu!.. Gönüllerinde olani bildi de onlara huzur ve itminan verdi. Onlari pek yakin bir fetih ve zafer ile mükafaâta mazhar kildi.

19. Onlari, alacaklari bir çok ganimetlere nâil etti. Allâh, Azîz ve Hakîm’dir!..

20. Allâh size ele geçireceginiz bol bol ganimetler vâadetmistir. Bunu da size pek çabuk nasibetti. Insanlarin elini üzerinizden çekti!.. Ki bu size bir isaret olsun!.. Ve sizi gerçek yola eristirsin!..

21. Daha baska seyler de vâad etti ki, onlara henüz gücünüz yetmez. Allâh onlari kusatti. Allâh her seye gücü yetendir.

22.Gerçegi örtenler sizinle savassalardi, arkalarini dönüp kaçacaklardi. Sonra hiç bir yardimci ve koruyucu da bulamazlardi!..

23. Allâh’in sistemi önceden beri hep böyledir. Allâh sisteminden aslâ degisiklik olmaz.

24. Sizi, onlara galip getirdikten sonra, Mekke’nin göbeginde onlarin elini sizden, sizin elinizi de onlardan çeken O’dur!. Allâh bütün yaptiklarinizi görür.

25. Gerçegi örtenler, sizi Mescîd-i Harâm’dan alakoyanlar, hediye kurbaninizin yerine ulasmasini engelleyenler onlardi. Sayed, aralarindaki henüz tanimadiginiz inanmis kadin ve erkekleri ezmeniz ihtimali olmasaydi, -ki bu takdirde çok üzülürdünüz- Allâh savasi önlemezdi. Dilediklerini rahmetine kavusturmak içindi bu!.. Onlar birbirinden ayrilabilir olsaydi, gerçegi örtenleri yakici bir azaba atardik.

26. Gerçegi örtenlerin suûrlarina yerlesmis olan gayretkeslik ve cahiliye asabiyetiydi!.. Allâh, Resûlüne ve mü’minlerin kalplerine sekîne indindirdi; onlari takvâ sözü üzere sabit kildi. Onlar bu söze lâyik kimselerdi. Allâh her seyi, o seyin zâti olarak bilir!..

27. Andolsun ki, Allâh peygamberinin rüyasinin gerçek oldugunu tasdik eder. Dilerse Allâh, kesinlikle kiminiz basi trasli, kiminiz de saçlari kirkilmis bir halde kimseden çekinmeden, tam emniyet içinde, Mescîd-i Harâm’a girersiniz. Allâh, sizin bilmediginizi biliyordu. Onun için size yakin zamanda yeni bir zafer müyesser etmistir.

28. O Allâh, Rasûlünü irsâl eylemistir ki hidâyet ile, Hak din bütün dinlere agir basarak insanlara gerçegi göstersin. Sahid olarak Allâh yeter!..

29. Muhammed, Allâh Rasûlüdür!.. Onunla beraber bulunanlar, gerçegi örtenlere karsi sert, birbirlerine karsi merhametlidirler. Onlari rükû ve secde halinde görürsün; Allâh’in fazlini ve hosnudlugunu isterler. Onlari yüzlerindeki secde izinden tanirsin. Tevrat’ta ve Incil’de onlarin vasiflari sudur:

Filizini çikarmis, onu kuvvetlendirmis, kalinlasmis gövdesiyle dikilmistir: ekincilerin hosuna gider. Allâh bunlarin sayisini arttirmakla, gerçegi örtenleri çatlatir. Allâh, iman edip yararli çalismalarda bulunanlara bagislama ve büyük ecir vaad etmistir.

Bilgi:

FETIH Sûresi, zâhir anlami itibariyle Hudeybiye anlasmasi ve Mekke’nin fethi ile alâkali bir çok hususu açiklar. Ancak ne var ki, aslâ bu kadariyla da degildir kapsamindaki anlamlar.

Bu sûrenin derinliklerinde öyle önemli bâtinî yâni iç anlamlar söz konusudur ki, bunlari ancak ehli kisiler bilir.

Biz bir is’arî tefsir hazirlamadigimiz için burada bu derinlige girmeyecegiz. Ancak, ilk üç âyetin batinî anlamindan da sözetmeden geçmemiz mümkün degildir!.. Zirâ, bu üç âyet tasavvuftaki çok önemli bir hususa isaret etmektedir.

Isterseniz önce bu üç âyeti tekrar okuyalim:

"Sana öyle bir FETIH verdik ki, bu kesin ve apaçik FETHE eristir!.. Ki böylece Allâh senin geçmis ve gelecek tüm zenbini bagislar; ve sana olan nimetini tamamlar; ve seni gerçek yola erdirir; ve sana öyle bir zafer verir ki, hiç kimse karsi koyamaz!..’

Nakletmis oldugumuz bu üç âyet-i kerîmenin zahir yâni ilk anda anlasilan manâsi bütün tefsir ve meâllerde mevcût oldugu için burada bunun üzerinde durmayacagim. Allâh-ü Teâlâ’nin bize ihsan buyurdugu açiklik ve irfan nisbetinde buradan anladigimiz manânin açikliyabilecegimiz kadarina gelince.

FETH, kapali olan bir seyin açilmasi, ya da kisinin elde edemedigi bir seyi elde etmesi anlamlarina gelir. Bu anlamlarladir ki, dünya hayati içinde bir kisinin elde edebilecegi en büyük FETH, âhiret âleminden bir bölüm olan berzah âleminin FETH’idir. Ki bu FETH’de ancak "yasarken ölmek" suretiyle gerçeklesir!..

FETH iki türlüdür.

Zâhir FETH.
Bâtin FETH.

Bâtin FETH dahi iki türlüdür.

a) FETH.
b) FETH-I MÜBIN

FETH esas itibariyle yedi derecedir. Bu yedi derecenin birinci dereceden olaninin gerçeklesmesiyle birlikte kisi FETH sahibi olmus olur.

FETH kesinlikle kisinin çalismasina bagli, yâni çalismakla elde edilir bir sey degildir.

FETH nedir?..

Kisinin içinde bulundugumuz su boyutta, bu bedenle yasarken; bir anda, beden bagimliligindan kurtularak, sanki ölmüs gibi, tamamiyle ruh beden yasamina geçmesi ve ruhtaki özellikleriyle yasamini bu dünyada sürdürmesi halidir."Ölmeden evvel ölmek" denilen hâlin hakkel yakîn yasanmasidir. Bize ögretilene göre, böyle kisilerin yeryüzünde sayilari kirki bile bulmazmis, nuranî FETH sahipleri olarak.

Evet, FETH bu yönüyle de ikiye ayrilir:

1. FETH-i zulmanî
2. FETH-i nuranî

FETH-i zulmanî, müslim ya da gayri müslim tüm insanlarda meydana gelebilir. Özellikle, hindularda, Budist felsefe mensuplarinda görülen ve FETH eseri olan bazi haller hep bu FETH-i zulmanî neticesidir ki, din terminolojisinde bu hallere "istidraç" adi verilir.

FETH-i zulmanî’nin iki büyük isareti vardir. Birincisi bu tür FETH kendisinde meydana gelmis kisi Hazreti Rasûlullah aleyhisselâm'i kabul etmez. Ikincisi de, birimsellikten, yâni kendini bir birim olarak görmek perdesinden kurtulamamistir!..

FETH-i zulmanî sahipleri, kisinin tüm geçmisini bilebildigi gibi, ayni anda birkaç yerde bulunabilme, kâbir ahvalini anlatabilme, CINlerle rahatlikla iletisim kurabilme ve daha baska bazi akil almaz davranislar ortaya koyabilme özelliklerine sahiptirler.

FETH-i nuranîde dahi benzer özellikler meydana gelir!.. Ancak bir farkla ki, bu zevât kisa sürede bu yasama adepte olduktan sonra gelismelerine devam ederler, FETH’in üçüncü derecesinde Hazreti Rasûlullah ile ve sair peygamber ve evliyâ ile bulusurlar ve berzah âleminin çesitli sirlarini agâh olurlar. Bundan sonra da ricâli gayb arasinda yerlerini alirlar.

FETH-I MÜBÎN odur ki, gelen kisi bu FETHI kaldirabilir. Bu ne demektir?..

Kisiye FETH geldigi zaman, yâni fizik - biyolojik beden bagindan kurtuldugu zaman, bu yasam seklini hazmedemeyip kendini içinde bulundugu boyutun sartlarina kaptirabildigi gibi, buna güç yetiremeyip bedenden tümüyle de kopabilirler; ki bu da onun mutlak manâda ölümü tadisina yolaçabilir.

FETH geldikten sonra, mutlak manâda ölüm gelmedigi takdirde, o kisi beyin araciligiyla gücünü arttirmaya, ilmini çok daha üst seviyeye yükseltmeye devam eder yâni ilerleme devam eder. FETH’in arkasindan ölümün gelisi ise onu bulundugu yerde sinirlar.

Evet, bu konunun daha fazla açiklanmasina bu kitabin müsaadesi yoktur. Bu sebeble biz, simdi yukaridaki âyet-i kerîmelerin isaretinden anladiklarimiza dönelim.

"Sana öyle bir FETH verdik ki". Kiside bu FETH’in olusmasi onun hiç bir çalismasina bagli olmaksizin tamamiyle Allâh tarafindandir. Allâh vergisidir ki, "bu kesin ve apaçik bir FETH’e eristir". Böylece sen artik berzah âleminin bir ferdi olarak dünyada yasarsin her seyin içyüzünü ve hikmetini bilirsin, dolayisiyla bundan sonra senden hiç bir "zenb" meydana gelmez. O gerçekler içinde yasayan bir Ferd olarak, "Allâh senin geçmis ve gelecek tüm zenbini bagislar".

"Ebrarin güzellikleri, mukarreblerin kusurlaridir" hükmünce, Allâh’in vahdaniyetini seyirden, beserî yasam sartlarinca perdelenmekten ileri gelen kusurlarini bagislar. Ve tam kemâliyle ihsan ettigi bu FETH ile dünyada olusabilecek en mükemmel nimeti ihsan etmek suretiyle sana olan nimetini tamamlar. Zirâ, dünyada bir kiside açiga çikacak en büyük nimet FETH-i nuranîdir. Adetâ, dünyada yasarken cennete girmek gibi bir seydir bu.

"Ve sana öyle bir zafer verir ki, hiç kimse karsi koyamaz"!. yâni bu FETHI-i mübîne nâil olarak yaptigin çalismalar ile seni öyle bir zafere, basariya ulastirir ki Allâh hiç bir akli selîm sahibi sana, açikladiklarina, bildirdiklerine karsi koyamaz.

DUANIN SEKLi

 

Site içi arama   
 
 

Linkler, sitenin sadece bir bölümüdür

Günlük burçlar, burç özellikleri, burçlar, burç, burclar, burc, günlük burç yorumlari sitesi. H © Copyright 2001 - 2011 Tüm Haklari Saklidir.

Sectik.com|kommik.com| nokiafunclup.com | saglikicinyaz.com

 

 
   
 

 

1